Group

Algemene voorwaarden

1. Het arrangement Healthy Fest Weekend is enkel geldig op de genoemde aankomstdatum en voor de genoemde cottagetypes.

2. Het arrangement Healthy Fest Weekend is niet geldig voor reeds gemaakte boekingen.

3. Het arrangement Healthy Fest Weekend is niet geldig in combinatie met andere kortingen, (spaar)acties, waardebonnen, (Friends)voordelen van Center Parcs en in geval van annulering.

4. Het arrangement Healthy Fest Weekend en programma onderdelen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

5. De genoemde prijzen zijn exclusief reserveringskosten, toeristenbelasting, overige heffingen en eventuele extra’s.

6. De meeste onderdelen van het Healthy Fest Weekend en basisfaciliteiten en services van Center Parcs De Eemhof zijn inbegrepen in het toegangsbewijs. Voor consumpties en enkele onderdelen van het Healthy Fest Weekend programma wordt een extra financiële bijdrage gevraagd. Wanneer er een extra financiële bijdrage in rekening wordt gebracht, wordt dit expliciet vermeld.

7. (Prijs)wijzigingen zijn onder voorbehoud.

8. De organisator heeft het recht het evenement te verplaatsen of te annuleren; bij annulering zal de organisator de door de organisator gehanteerde aankoopprijs van het toegangsbewijs (exclusief de servicekosten) restitueren.

9. Tijdens het verblijf in Center Parcs De Eemhof dienen alle gasten zich te houden aan de vastgestelde (gedrags)regels, zoals neergelegd in het Huishoudelijk Reglement. Het Huishoudelijk Reglement is bij aankomst op te vragen bij de Receptie. Indien gewenst, kan het Huishoudelijk Reglement op verzoek kosteloos worden toegezonden.

10. Het is verboden filmopnames te maken tijdens de workshops, seminars en trainingen.

11. De organisatie vindt het prettig dat rolstoelgebruikers van tevoren hun deelname kenbaar maken aan workshops,seminars en trainingen, zodat we een passende plek creëren. Rolstoelgebruikers kunnen dit kenbaar maken door een reactie achter te laten door te mailen naar healthyfest@rtl.nl

12. Het is mogelijk om handdoekenpakketten, keukenpakketten, lakenpakketten, opgemaakte bedden of arrangementen bij te boeken.

HUISREGLEMENT CENTER PARCS DE EEMHOF, ZEEWOLDE

Dit Huishoudelijk Reglement is van toepassing op alle parken van Center Parcs (hierna te noemen verhuurster) en bestemd voor de huurder van cottages, hun gezelschap en in het algemeen voor alle Deelnemers van de parken van Center Parcs.

1. Afspraken, die afwijken van de bepalingen van dit reglement, zijn slechts geldig indien en voor zoverre deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen huurder en verhuurster zijn vastgelegd.

2. Huurder, zijn gezelschap en in het algemeen alle Deelnemers van de parken van Center Parcs zijn gehouden zich correct te gedragen en alles na te laten wat aan verhuurster of Deelnemers redelijkerwijs aanstoot kan geven.

3. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, door hem, zijn gezelschap of de hem bezoekende aan personen en/of eigendommen van verhuurster of derden op het park c.a. veroorzaakt. Hetgeen de huurder als vergoeding aan verhuurster wegens schadevergoeding schuldig wordt, is huurder verplicht op de eerste daartoe bestemde strekkende eenvoudige schriftelijke aanschrijving van verhuurster over te maken.

4. Het is de huurder niet toegestaan op het park dieren te houden die last of ongerief veroorzaken: hetzelfde geldt voor motoren, werktuigen, gereedschappen of dergelijke, welke naar de mening van de beheerder overlast kunnen veroorzaken. Radiotoestellen of andere geluid producerende apparaten dienen zodanig gebruikt te worden dat het geluid buiten de gehuurde cottage niet hoorbaar is.

5. Verhuurster heeft te allen tijde het recht de cottage te betreden voor inspectie en/of onderhoudswerkzaamheden te (doen) verrichten, zonder de huurder daardoor het recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen huursommen.

6. Gemechaniseerde voertuigen mogen op het terrein van het park niet harder rijden dan 15 km per uur. Motorrijwielen, bromfietsen, rijwielen met hulpmotor e.d. mogen niet op het park komen of zijn, anders dan met buiten werking gestelde motoren.

7. Gemechaniseerde vervoermiddelen op meer dan twee wielen van huurder of diens gezelschap of Deelnemers van het park mogen niet op het terrein worden gestald.

8. Huurder, diens gezelschap en/of Deelnemers zijn gehouden alle aanwijzingen en voorschriften gegeven door of vanwege verhuurster bevestiging de bedoeling van dit reglement zulks ter uitsluitende beoordeling van verhuurster stipt na te komen.

9. Verhuurster en/of de met het toezicht op de nakoming van dit reglement belaste persoon (personen) is/zijn gerechtigd – al dan niet na voorafgaande waarschuwing – degene die enige bepaling van dit reglement niet nakomt of overtreedt van het park te (doen) verwijderen en verdere toegang te ontzeggen, zonder gehouden te zijn tot gehele/gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen huursommen en/of entreegelden.

10. De op het park aanwezige cottages zullen niet als hoofdverblijf mogen worden bewoond. Huurder dient te allen tijde elders een vaste woonplaats te hebben.

11. De huurder is verplicht de cottage van binnen en rondom schoon en vrij van afval te houden. De huurder is verplicht afval in de daarvoor bestemde containers te deponeren.

12. Huurder en in het algemeen elke Deelnemer is gehouden op het park alle door of vanwege de Overheid te geven voorschriften stipt na te komen. Op het watergedeelte van het park mag niet met gemotoriseerde vaartuigen worden gevaren. Tevens is het niet toegestaan te zwemmen in het buitenwater, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven.

13. Honden mogen niet buiten de gehuurde cottage komen anders dan aangelijnd. Hondenbezitters dienen er zorg voor te dragen dat hun hond zijn/haar behoeften doen in de op het park aanwezige hondentoiletten. Ingeval hiervan wordt afgeweken, dient de desbetreffende hondenbezitter dit zelf direct op te ruimen.

14. Verhuurster is niet aansprakelijk voor schade en/of ongevallen als gevolg van deelname aan activiteiten en/of gebruik van faciliteiten e.d..

15. Huurders moeten 18 jaar of ouder zijn.

16. Verhuurster heeft te allen tijde het recht gebouwen en installaties voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk buiten bedrijf te stellen, zonder dat huurder/Deelnemer daardoor het recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen huursommen.

17. Verhuurster behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de uitrusting van het park, in de werkzaamheden van haar personeel en de aan huurder/Deelnemer te verlenen diensten, alsmede in de door haar berekende prijzen en de door haar gemaakte of gepubliceerde plannen.

18. Het verkeerd opgeven van naam en/of adres door de huurder/Deelnemer kan leiden tot onmiddellijke annulering van de huur/verhuurbevestiging of reservering.

19. De huurders van cottages dienen zich bij aankomst en vertrek te houden aan de aangegeven tijden. Bij afwijking hiervan door de huurder kan verhuurster hieraan extra financiële consequenties verbinden.

20. In de slaapvertrekken van de cottages en op alle overige brandgevaarlijke plaatsen, is het niet toegestaan te roken.

21. De rechtsvorm van de verhuurster is N.V. en zij behoudt zich het recht voor ook in de toekomst haar rechtsvorm te wijzigen of haar rechten op het park en uit dit contract over te dragen.

22. De huurders van de cottages geven hierbij Center Parcs toestemming hun (persoons)gegevens te gebruiken, onder andere om te voldoen aan de toepasselijke wet en regelgeving. Hierover zal worden gebruikt:
1. De naam en geboortedatum van de deelnemer en zijn/haar reisgenoten ten behoeve van het bijhouden van een nachtregister o.b.v. art. 43 Wetboek van Strafrecht;
2. Het aantal gasten ten behoeve van de toeristenbelasting en gemeentelijke heffingen;
3. Het aantal bedlinnenpakketten voor de Comfort cottages op basis van maximale bezetting;
4. Het aantal optionele handdoeken- en keukenpakketten en overige diensten.

Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen Evenementen RTL Live Entertainment

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden toegangsbewijzen evenementen RTL Live Entertainment (Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen
RTL Nederland B.V. (RTL) en degene die een toegangsbewijs ter zake een door RTL georganiseerd evenement bestelt of koopt (Klant). Deze Algemene Voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door RTL voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (Verkoopadres).
1.2 Onder evenement wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: (muziek)-uitvoeringen, opnames van (live) televisieprogramma’s, andersoortige manifestaties en evenementen in de ruimste zin des woords.
1.3 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.
1.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen
2.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen RTL en de Klant komt tot stand op het moment dat de Klant een toegangsbewijs voor het evenement bij RTL dan wel een door RTL ingeschakeld Verkoopadres bestelt of koopt.
2.2 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege RTL verstrekt document of een barcode. De barcode is een unieke code.
2.3 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.
2.4 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van RTL. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs dat als eerste wordt gescand bij aanvang van het evenement of die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang tot het evenement. RTL mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de Klant is). RTL is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De Klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door RTL dan wel een door RTL ingeschakeld Verkoopadres verstrekt toegangsbewijs.
2.5 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de Klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.
2.6 Alleen aanschaf bij de door RTL ingeschakelde Verkoopadressen of bij RTL zelf garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de Klant.
2.7 Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de Klant verstrekt. Indien de Klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de Klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie (e-mail) kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. RTL kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.
2.8 Het toegangsbewijs kan niet worden geruild of ter restitutie worden aangeboden.

3. Verbod doorverkoop
3.1 De Klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen of in het kader van commerciële doeleinden te verstrekken.
3.2 De Klant is jegens RTL gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan.
3.3 De Klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens RTL voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

4. Verplichtingen van de klant
4.1 De Klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement.
4.2 De Klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.
4.3 De Klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om RTL onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan bij wet en regelgeving aangewezen personen.
4.4 Het is verboden professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname voor de duur van het evenement.
4.5 Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.
4.6 Registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen professioneel fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.
4.7 Indien de Klant na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.
4.8 De Kant is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van RTL, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden. In dat kader beseft de Klant zich dat tevens aanvullende voorwaarden of regelementen van de exploitant van de plaats waar van het evenement wordt gehouden van toepassing kunnen zijn (denk aan gebruik garderobe, kluisjes of consumptiemunten).

5. Rechten van RTL
5.1 Bij overtreding door de Klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in de in de artikelen 3 en 4 van deze Algemene Voorwaarden is RTL gerechtigd de klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan RTL al dan niet via een Verkoopadres, heeft voldaan.
5.2 RTL behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien RTL dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.
5.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is RTL gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op schadevergoeding ten aanzien van enige schade die hij hierdoor lijdt.
5.4 RTL behoudt zich het recht voor een toegangsbewijs te annuleren, in geval van (maar niet gelimiteerd tot): (i) verdenking van wederverkoop door de Klant of gelieerdheid van de Klant aan een wederverkoper, (ii) verdenking van doorgeven van een pre-sale code aan derden door de Klant, (iii) verdenking dat de Klant meer dan het maximaal toegestaan aantal toegangsbewijzen bestelt.
5.5 RTL is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnames (Opnames) van het evenement te (laten) maken. Door het bezoeken van het evenement stemt de Klant er onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in dat mogelijke Opnames van hem worden gemaakt. Voor zover noodzakelijk, geeft de Klant RTL – thans bij voorbaat – onvoorwaardelijke toestemming om de Opnames wereldwijd en onbeperkt te gebruiken en te exploiteren in de ruimste zin deze woords. Klanten die in de Opnames voorkomen kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding.

6. Overmacht
6.1 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden et cetera, heeft RTL het recht naar eigen inzicht het evenement te verschuiven naar een andere datum, het evenement te verplaatsen naar een andere locatie of het evenement te annuleren. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om na te gaan of een evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd en/of locatie zal zijn. Hoewel RTL zal proberen de Klant hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte te stellen middels digitale communicatie, media en social media, kan RTL niet garanderen dat de Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden vóór de datum van het evenement. Klant is verantwoordelijk voor het opgeven van de juiste contactgegevens bij het bestellen van het toegangsbewijs. RTL is niet gehouden tot vergoeding van kosten die de Klant in dit kader heeft gemaakt.
6.2 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door RTL wordt geannuleerd, zal RTL uitsluitend verplicht zijn de vergoeding die de Klant voor het toegangsbewijs aan RTL, al dan niet via een Verkoopadres, heeft voldaan te restitueren. Restitutie vindt uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een Verkoopadres, na overhandiging door de Klant aan dit Verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de Klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement. Er vindt geen restitutie plaats ten aanzien van zogenaamde 0-euro tickets (vrijkaarten).
6.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door RTL wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de Klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een Verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding die de Klant voor dit toegangsbewijs aan RTL, al dan niet via een Verkoopadres, heeft voldaan. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de Klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het Verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de Klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het Verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste (nieuwe) datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een Verkoopadres. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Er vindt geen restitutie plaats ten aanzien van zogenaamde 0-euro tickets (vrijkaarten). Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.
6.4 Indien het evenement op dezelfde datum als gevolg van of in verband met overmacht door RTL wordt verplaatst naar een andere locatie blijft het toegangsbewijs geldig voor de vervangende locatie waarop het evenement zal plaatsvinden. Er vindt geen restitutie plaats. RTL is verplicht de locatiewijziging tijdig te maken, zowel op de oorspronkelijke evenementlocatie als in de regionale media en voor zover bekend via sms en e-mail.

7. Aansprakelijkheid RTL
7.1 RTL is alleen aansprakelijk voor directe schade die de Klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan RTL toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen RTL is verzekerd en maximaal tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd onder de verzekering van RTL. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
1. gevolgschade;
2. immateriële schade; en
3. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van RTL.
7.2 Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de Klant voor eigen risico, in die zin dat RTL geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.
7.3 RTL zal ernaar streven dat het programma van het evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan.
7.4 RTL is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.
7.5 RTL is ook niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.
7.6 R TL aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de door de Klant bij derde partijen – anders dan de door RTL op haar website vermelde officiële Verkoopadressen – verkregen toegangsbewijzen. RTL kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.

8. Slotbepalingen
8.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de Klant en RTL ontstaat is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen RTL en de Klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.